تماس با ما

 

آدرس پستی دفتر نشریه پژوهشنامه تاریخ :خراسان شمالی- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - دفتر نشریه تاریخ واحد بجنورد     کدپستی دانشگاه: 97796- 94176

تلفن های  دانشگاه : 92-32296982  و  داخلی 1037     فاکس :32296977   با پیش شماره 058

سردبیر:   amirakbari84@yahoo.com

مدیر داخلی: 09151870969  omid_sepehri@yahoo.com

ایمیل نشریه:   educ@bojnourdiau.ac.ir

ساعات تماس : 10 صبح الی 14


CAPTCHA Image