اهداف و چشم انداز

رویکرد فصلنامه توجه بیشتر به مباحث معرفتی و روش­ شناختی تاریخ پژوهی است و لذا بر آن است به چاپ مقالاتی دست­کم با یکی از ویژگی­های زیر بپردازد:

نوآوری در تحلیل مقاطع مختلف تاریخ  

پرداختن به مباحث مختلف فلسفة تاریخی علم تاریخ.

پرداختن به شاخه­های مختلف تاریخ مضاف، مانند تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ اقتصادی، تاریخ ارتباطی و مانند آن در محدودة تاریخ اسلام.

واکاوی اندیشة تاریخی دانشمندان مسلمان و بازشناسی نگاه آن­ها به دانش تاریخ و چگونگی بهره­مندی از آن در دانش­های مختلف مانند تفسیر و کلام و فقه و رجال.

کوشش و تشریک مساعی برای ارتقاء دانش تاریخ 

اهتمام در شناساندن حوزه‌های پژوهشی تاریخ 

ایجاد همگرایی بین دانش تاریخ و دیگر حوزه‌های علوم انسانی

بحث‌های نظری و روش‌شناسی در حوزه تاریخ 

مطالعات تطبیقی تاریخ فرهنگی ایران و دیگر کشورها