دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، پاییز 1399، صفحه 1-175 
2. اسلام پذیری و تشیع مآبی در آناتولی

هادی امینیان؛ احمد اشرفی؛ محمد نبی سلیم


5. مهر مسیحا و عیسی – دو منجی عصر اشکانی

امیر امجد رخزادی؛ کیوان شافعی


8. جایگاه اجتماعی زنان در گذار از دوران جاهلی به اموی

محمود رضوانی کیا؛ محمدنبی سلیم؛ احمد اشرفی