دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، بهار 1393 
8. اوضاع فرهنگی یزد در قرن هشتم هجری

صفحه 1-27

دکترمحمدکریم یوسف جمالی؛ دکترمحمدحسن میرحسینی؛ جمال عابدنیا