کلیدواژه‌ها = سیاست مذهبی
تعداد مقالات: 4
1. سیاست مذهبی فتحعلی شاه قاجار در قبال اهل تسنن در ایران

دوره 15، شماره 60، پاییز 1399

امیر اکبری؛ محمد کاویانی یگانه


2. سیاست مذهبی فتحعلی شاه قاجار در قبال اهل تسنن در ایران

دوره 12، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 121-142

عباس سرافرازی؛ محمد کاویانی یگانه


3. سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تأثیر آن بر مناسبات فکری ایران و عثمانی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 1-16

دکتر عباس سرافرازی؛ مصطفی لعل شاطری؛ حسین رضانژاد


4. جایگاه خراسان در سیاست مذهبی شاهان صفوی

دوره 7، شماره 26، بهار 1391، صفحه 1-22

احمد اشرفی