نویسنده = امیر اکبری
تعداد مقالات: 14
1. سیاست مذهبی فتحعلی شاه قاجار در قبال اهل تسنن در ایران

دوره 15، شماره 60، پاییز 1399

امیر اکبری؛ محمد کاویانی یگانه


7. تأملی بر دلایل برخورد پیامبر(ص) با یهود مدینه

دوره 6، شماره 23، تابستان 1390، صفحه 1-18

امیر اکبری


9. جغرافیای عصر باستان و تأثیر آن بر جغرافی دانان مسلمان

دوره 4، شماره 15، زمستان 1388، صفحه 1-32

امیر اکبری؛ محمود بختیاری شهری


10. فتح خراسان و مهاجرت قبایل عرب به این سرزمین

دوره 5، شماره 17، زمستان 1388، صفحه 1-18

امیر اکبری


12. رشیدالدین فضل الله و تاریخ نگاری عهد مغول

دوره 2، شماره 5، زمستان 1387، صفحه 1-11

امیر اکبری


14. سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجای ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 1-14

امیر اکبری