نویسنده = حسن زندیه
تعداد مقالات: 2
1. علل، روند و پیامدهای تأسیس دانشسراهای عشایری در دهۀ 1330ش.

دوره 16، شماره 61، زمستان 1399

علی رضا سنگتراشان؛ منیژه صدری؛ حسن زندیه؛ معصومه قره داغی


2. دانشـسراهـا و مسئله تربیت و تأمین معلم در ایران دهـه 1320ش.

دوره 14، شماره 54، بهار 1398، صفحه 1-1

علی رضا سنگتراشان؛ منیژه صدری؛ حسن زندیه؛ معصومه قره داغی