نویسنده = معصومه قره داغی
تعداد مقالات: 3
1. علل، روند و پیامدهای تأسیس دانشسراهای عشایری در دهۀ 1330ش.

دوره 16، شماره 61، زمستان 1399

علی رضا سنگتراشان؛ منیژه صدری؛ حسن زندیه؛ معصومه قره داغی


2. مناسبات سیاسی و مذهبی اسماعیلیان نزاری با سلطان غیاث‌الدین محمد سلجوقی

دوره 14، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 0-0

ملیحه مهرابی دلشاد؛ شهرزاد ساسانپور؛ معصومه قره داغی؛ رامین یلفانی


3. تحلیلی بر«سیاست‌کوچِ» نادرشاه افشار، دلایل و پیامدها

دوره 14، شماره 54، بهار 1398، صفحه 0-0

محمد فریدی؛ معصومه قره داغی؛ مقصودعلی صادقی گندمانی؛ منیره کاظمی راشد