اعضای هیات تحریریه

سردبیر

امیر اکبری

تاریخ استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

www.akbariamir.ir
amirakbari84yahoo.com
05832296983

مدیر مسئول

جواد هروی

تاریخ استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

faslnamehbojnordiau.ac.ir
05832296982

مدیر داخلی

امید سپهری

تاریخ استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

faslnamehbojnordiau.ac.ir
05832296982

اعضای هیات تحریریه

حسین الهی

تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

faslnamehbojnordiau.ac.ir
05832296982

محمد تقی ایمانپور

تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ataheriz11962gmail.com
05832296982

عباسعلی تفضلی

تاریخ عضو هیات علمی واحد مشهد

samanianmosayebyahoo.com
05832296982

محمد نبی سلیم

تاریخ عضو هیات علمی واحد شاهرود

amirakbari84yahoo.com
05832296982

رضا شعبانی

تاریخ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

sbuac.ir
05832296982

مصیب عباسی

تاریخ عضو هیات علمی واحد گرمسار

mabbasiiau.garmsar.ac.ir
05832296982

میرزا ملا احمد

تاریخ عضو وابسته آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

faslnamehebojnordiau.ac.ir
05832296982

کارشناس نشریه

احمد طاهری

کتابداری و اطلاع رسانی کارشناس نشریه

ataheriz11962gmail.com
05832296982