دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 1-170 
5. واکاوی پیدایش نحله‌های فکری درعصر امام محمدباقر (ع)

صفحه 97-112

محمد دارینی؛ معصومه سادات نظم؛ حسن شجاع بهار


6. تأثیر نظام مالکیت ارضی بر تحولات علمی و فرهنگی دورۀ تیموری

صفحه 113-136

فاطمه السادات فیروزی؛ عبدالرسول عمادی؛ علیرضا منصوری