دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، شهریور 1397، صفحه 1-170 
2. تأثیر امتیاز نفت شمال در روابط ایران و شوروی

صفحه 17-38

عظیم رفیع زاده؛ سیدعلیرضا ابطحی؛ سهیلا ترابی فارسانی


4. خواستِ تعدیل قدرت در کردارِ سیاسیِ نخبگانِ پیشا مشروطه

صفحه 59-78

سید حامد اکبری یاسوج؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


6. بررسی روند چگونگی شکل گیری و گسترش نهاد نوین پست در دوره قاجار و پهلوی اول

صفحه 105-122

عبدالرضا فولادوند؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ علیرضا ابطحی