دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، خرداد 1397، صفحه 1-170 
8. کارآمدی شیوه ها و نهادهای درمانی مدرن و نقش آن در گسترش طب نوین در ایران عصر قاجار

صفحه 142-168

ولی اله قهرمانی اصل؛ میر اسد اله صالحی پناهی؛ ناصر صدقی؛ شهرزاد ساسان پور