دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، اسفند 1396، صفحه 1-165 
2. بهداشت سنندج در دورۀ پهلوی دوم (1320-1357)

صفحه 29-48

سید برهان تفسیری؛ فرج الله احمدی


6. تحلیلی بر تحول ذائقه ایرانی از قهوه به چای در عصر قاجار

صفحه 117-136

علی اکبر غندی؛ سهیلا ترابی فارسانی؛ احمد کامرانی فر