دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، شهریور 1396، صفحه 1-170 
5. مبانی تاریخی و نظری سیاست خارجی ایالات متحده امریکا

صفحه 91-112

ناصر خورشیدی؛ محمد یوسفی جویباری؛ سعید کریمی


7. غرب و مدرنیته از منظر میرزا ملکم خان

صفحه 127-140

امین دیلمی معزی؛ حبیب الله ابوالحسن شیرازی؛ کاظم جلالی؛ فرهاد سجادی