دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، اسفند 1400، صفحه 1-200 
4. پیامدهای اقتصاد نفتی در عصر پهلوی دوم بر ساختار سیاست در جامعه ایران

حسین حسین زاده؛ فریدون اکبرزاده؛ لنا عبدالخانی؛ حامد محقق نیا


6. تاثیر سیاست مذهبی گورکانیان هند بر مهاجرت پزشکان ایرانی

محمد مهرآئین؛ امیر تیمور رفیعی؛ محمد نبی سلیم


7. جایگاه فیل هندی در سپاهیگری عصر غزنوی

محسن شاه بختی؛ مصطفی ناصری راد؛ بشری دلریش؛ جواد سخا