دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، تابستان 1400، صفحه 1-200 
1. نقش خاندان برمکی و فضل بن ربیع در رونق هنر موسیقی دوره عباسی

صفحه 106-123

زیور احمدزاده؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ محمد باغستانی کوزه گر


3. بررسی تاریخی ترور با تاکید بر آراء امام خمینی (ره)

قاسم ولیزاده بریمانلو؛ سید حمید حسینی؛ علی حسین احتشامی


7. بررسی و واکاوی شاخصه های دیپلوماسی در دورۀ اشکانی

احمد کامرانی فر؛ افسانه معتمد؛ ناصر جدیدی