دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، تابستان 1400، صفحه 1-200 
2. بررسی تاریخی ترور با تاکید بر آراء امام خمینی (ره)

قاسم ولیزاده بریمانلو؛ سید حمید حسینی؛ علی حسین احتشامی


5. نقش خاندان برمکی و فضل بن ربیع در رونق هنر موسیقی دوره عباسی

طاهره عظیم زاده تهرانی؛ زیور احمدزاده؛ اردشیر اسدبیگی؛ محمد باغستانی کوزه گر


7. بررسی و واکاوی شاخصه های دیپلوماسی در دورۀ اشکانی

احمد کامرانی فر؛ افسانه معتمد؛ ناصر جدیدی