دوره و شماره: دوره 16، شماره 63، شهریور 1400، صفحه 1-200 
1. بررسی تاریخی ترور با تاکید بر آراء امام خمینی (ره)

صفحه 62-84

قاسم ولیزاده بریمانلو؛ سید حمید حسینی؛ علی حسین احتشامی


2. نقش خاندان برمکی و فضل بن ربیع در رونق هنر موسیقی دوره عباسی

صفحه 106-123

زیور احمدزاده؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ محمد باغستانی کوزه گر


7. بررسی و واکاوی شاخصه های دیپلوماسی در دورۀ اشکانی

احمد کامرانی فر؛ افسانه معتمد؛ ناصر جدیدی