دوره و شماره: دوره 16، شماره 62، خرداد 1400 
8. جغرافیای اقتصادی خراسان و نقش آن در مهاجرت اعراب در قرن نخست هجری

اسلام کرامتی؛ فریناز هوشیار؛ فیض الله بوشاسب گوشه