دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، پاییز 1399، صفحه 1-175 
3. اسلام پذیری و تشیع مآبی در آناتولی

هادی امینیان؛ احمد اشرفی؛ محمد نبی سلیم


6. مهر مسیحا و عیسی – دو منجی عصر اشکانی

امیر امجد رخزادی؛ کیوان شافعی