دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، تابستان 1399، صفحه 1-175 
1. تحول گفتمان دولت در عصر مشروطه و رضا شاه: فرآیندی معکوس

صفحه 1-27

سید مجتبی حسینی؛ فریدون اکبرزاده؛ حامد عامری گلستانی؛ روح الله شهابی


5. بررسی کهن الگوهای تزئینات تاریخی امامزاده های قدیمی شهر تبریز

الهام جعفری؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ حسن ستاری ساربانقلی؛ سیروس جمالی


7. امپراطوری عثمانی و تجددخواهی امیرکبیر

طالب عابدی کله سر؛ محمدرضا روزبهانی


8. بررسی مناسبات سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ایران و مصر در زمان داریوش اول هخامنشی

محمد قاسمی؛ فیض‌اله بوشاسب گوشه؛ بهزاد معینی سام؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی