دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، تابستان 1399، صفحه 1-175 
6. امپراطوری عثمانی و تجددخواهی امیرکبیر

طالب عابدی کله سر؛ محمدرضا روزبهانی