دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، خرداد 1399، صفحه 1-175 
1. نقش زنان درباری مغول در انتقال حکومت به خاندان تولوی

صفحه 1-20

زهرا آفرینش خاکی؛ رضا شعبانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ غلامحسین زرگری نژاد


3. در آمدی بر اندیشه دینی ایرانیان باستان

صفحه 46-73

پروین رنجبر؛ زهرا حامدی؛ علی رسولی