دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، بهار 1399، صفحه 1-175 
1. نقش زنان درباری مغول در انتقال حکومت به خاندان تولوی

صفحه 20-41

زهرا آفرینش خاکی؛ رضا شعبانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ غلامحسین زرگری نژاد