دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 1-170 
1. تبین و تحلیل اسطوره ی آب در ایران باستان

صفحه 0-0

فرزانه خوش اخلاق ورنوسفادرانی؛ احمد کامرانی فر؛ محمد کریم یوسف جمالی


6. ساختار و شیوه های جنگی ارتش هخامنشیان در زمان شاهنشاهی کوروش

صفحه 0-0

افسانه گلی؛ ناصر جدیدی؛ فیض‌اله بوشاسب گوشه