دوره و شماره: دوره 14، شماره 56، آذر 1398، صفحه 1-165 
4. مسجدسازی در تهرانِ عصر قاجار

صفحه 67-88

زمزم سادات رضوی؛ محمد باغستانی کوزه گر؛ محمدنبی سلیم


6. واکاوی کارکرد، مفاهیم، ساختار و تزئینات مناره خسروگرد سبزوار قرن 6 هجری

صفحه 0-0

لطف الله کارگری آریان؛ محمد خزایی؛ احمد صالحی کاخکی


7. سیاست مذهبی کریم خان زند

صفحه 135-148

سیده صفیه مرتضوی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ فیض اله بوشاسب گوشه