دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، پاییز 1395، صفحه 1-165 
8. نظام زمین داری و کشاورزی در عصر بنی امیه

صفحه 143-157

حمیدرضا مطهری؛ صدرالله اسماعیل زاده