دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، اسفند 1393 
7. فعالیت شهر سازی تیموریان در شهرهای سمرقند و هرات

صفحه 1-18

دکتر حسین میر جعفری؛ دکتر محمد کریم یوسف جمالی؛ داریوش موگوئی


8. اسطورۀ هفتواد

صفحه 1-16

دکتر سید شمس‌الدین نجمی