دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، پاییز 1394 
3. مسئله جانشینی گیخاتوخان و چالش‌های دوران سلطنت بایدو

صفحه 36-54

شکوفه حسن پور؛ فریدون الهیاری؛ فیض الله بوشاسب