دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، شهریور 1394 
3. کودتای سیاه و تحول جامعه ایران

صفحه 41-62

مصطفی لعل شاطری؛ محمدنبی سلیم


4. ضرورت نوسازی اقتدارگرا از نگاه "مرد آزاد"

صفحه 63-82

علی اکبر خدری زاده؛ فاطمه دانش شکیب