دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، بهار 1386 
8. اوضاع مذهبی گیلان در عصر آل کیا

صفحه 153-192

محمد کریم یوسف جمالی؛ عباس پناهی