دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1386 
7. روابط آل بویه و مصر

صفحه 146-180

رجبعلی وثوقی مطلق