دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، آبان 1390 
1. بررسی نقش ابناء در تحولات سیاسی و اجتماعی یمن

صفحه 1-25

جمشید باقرزاده؛ رجب اکبرزاده


2. روش‌های مالیات‌گیری در دوره افشاریه

صفحه 27-54

سید منصور جمالی؛ ستاربردی فجوری؛ سیدمصطفی رحیمی


7. فِرَق اسلامی و رویکردهای عقلانی به دیانت

صفحه 165-185

محسن مدیر شانه چی؛ علی سلیمانپور


8. دارالشفا نخستین بیمارستان قم در دوره قاجاریه

صفحه 189-208

مهدی وزین افضل؛ حسین اسماعیلی نصرآبادی