دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1390 
6. عباسیان نخستین و چالشآفرینی مسیر امامت

صفحه 1-22

سیدمحمدکاظم طباطبایی؛ علی رضا بهرامی