دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، تیر 1392 
1. خواستگاه تپوریها تا تشکیل شهربی تبرستان

صفحه 1-16

هاشم آقاجانی الیزه؛ طهمورث مهرابی


7. تبیین تاریخی و کلامی مکتب معتزله بصره و بغداد

صفحه 1-19

دکتر سید مرتضی موسوی جاجرمی؛ پریسا فیضی