دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، آبان 1392 
7. سیر تاریخی موسیقی ایران از عهد باستان تا ظهورصفوی

صفحه 1-26

دکترحمیدرضا صفاکیش کاشانی؛ دکترمحمود سید


8. انواع منسوجات یزد در عصر صفوی

صفحه 1-24

دکتر سید منصور امامی میبدی؛ محمد کریم یوسف جمالی؛ سیدعلیرضا ابطحی