دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1391 
6. تحلیل شخصیت مزدک و نهضت مزدکیه

صفحه 1-20

محمدتقی فاضلی؛ محمدحسن مقدس جعفری