دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، اردیبهشت 1392، صفحه 1-226 (بررسی اهداف ابنمقفع از ترجمه متون پهلوی به زبان عربی)