نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، مریم مقایسه ی تاریخ نگاری اقبال و پیرنیا [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 1-16]
 • ابطحی، سیدعلیرضا تأثیر امتیاز نفت شمال در روابط ایران و شوروی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 17-38]
 • ابطحی، علیرضا بررسی روند چگونگی شکل گیری و گسترش نهاد نوین پست در دوره قاجار و پهلوی اول [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 105-122]
 • احمدی، فرج الله بهداشت سنندج در دورۀ پهلوی دوم (1320-1357) [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 29-48]
 • احمدی، فرزانه شاه گزینی دردوره ی اشکانیان براساس نظریات ومنابع تاریخی مورخین داخلی وخارجی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 125-142]
 • اسلامی علی آبادی، طاهره آراء و مبانی خلفای سه‌ گانه در مشروعیت سازی خلافت خود و یکدیگر [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 39-58]
 • اکبری یاسوج، سید حامد خواستِ تعدیل قدرت در کردارِ سیاسیِ نخبگانِ پیشا مشروطه [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 59-78]

ب

 • بیدالله خانی، آرش پروژه برندینگ ملت و تصویر سازی ملی؛ پهلوی اول و فرآیند برساخت گرایی و بازسازی تصویر ایران مدرن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 1-28]
 • بیگدلی، محسن نگاهی گذرا به تاریخ تشکیل و ساختار دولت بنی امیه و علل فروپاشی و انقراض آن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 29-44]
 • بهنیافر، احمدرضا تاثیرات منصب داران ایرانی مهاجر به هند بر مظاهر معماری عصر گورکانیان [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 1-16]

پ

 • پروان، بیژن نسب فاطمیان و خاندان میمون [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 45-64]
 • پروانه، فرهاد انعکاس جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی در آیینة تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 65-86]

ت

 • ترابی فارسانی، سهیلا تحلیلی بر تحول ذائقه ایرانی از قهوه به چای در عصر قاجار [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 117-136]
 • ترابی فارسانی، سهیلا تأثیر امتیاز نفت شمال در روابط ایران و شوروی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 17-38]
 • ترابی فارسانی، سهیلا بررسی روند چگونگی شکل گیری و گسترش نهاد نوین پست در دوره قاجار و پهلوی اول [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 105-122]
 • ترکمنی آذر، پروین شکوفایی علوم انسانی در روزگار آل بویه [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 1-28]
 • تفسیری، سید برهان بهداشت سنندج در دورۀ پهلوی دوم (1320-1357) [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 29-48]
 • تقوی فر، حمید تجزیه و تحلیل کارکرد سیاسی مساله حج در روابط ایران و عثمانی با تکیه بر سال های واپسین صفویان [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 49-66]
 • توران، امداد آراء و مبانی خلفای سه‌ گانه در مشروعیت سازی خلافت خود و یکدیگر [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 39-58]

ج

 • جدیدی، ناصر تجزیه و تحلیل کارکرد سیاسی مساله حج در روابط ایران و عثمانی با تکیه بر سال های واپسین صفویان [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 49-66]

ح

 • حیدری، احمد بحثی درباره روند به قدرت رسیدن داریوش و کشته شدن کوروش، کمبوجیه و بردیا [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 87-98]
 • حسینی، زهرا حقوق اجتماعی بَردگان از مجموعة هزار قضاوت [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 79-104]

د

 • دادور، ابوالقاسم تحلیل نقوش انسانی مرتبط با اسطوره های ایرانی بر روی آثار فلزی ساسانی [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 137-152]
 • دارینی، محمد واکاوی پیدایش نحله‌های فکری درعصر امام محمدباقر (ع) [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 97-112]
 • دیلمقانی، فرشید جایگاه هویت ملی در ایران نگاهی به تطور تاریخی، الگوها و سیاست‌های هویت ملی [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 17-44]
 • دهقانی، رضا نسب فاطمیان و خاندان میمون [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 45-64]

ر

 • ریاضی، دومان نگاهی به سفر مظفرالدین شاه به وین و بوداپست [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 77-96]
 • رحمتی، فریده نقش و جایگاه برخی از سیاست ‌مداران عصر رضاشاه دربارة مسائل فرهنگی: «محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، تیمورتاش، مخبرالسلطنه (مهدی‌قلی‌خان هدایت) و عیسی صدیق اعلم» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 67-90]
 • رستمی، رسول انعکاس جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی در آیینة تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 65-86]
 • رفیع زاده، عظیم تأثیر امتیاز نفت شمال در روابط ایران و شوروی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 17-38]
 • روشنفکر، محمد مهدی میزان تأثیر گذاری اندیشۀ لیبرالیستی در شکل‌گیری انقلاب مشروطه [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 45-76]

س

 • سادات نظم، معصومه واکاوی پیدایش نحله‌های فکری درعصر امام محمدباقر (ع) [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 97-112]
 • ساسان پور، شهرزاد کارآمدی شیوه ها و نهادهای درمانی مدرن و نقش آن در گسترش طب نوین در ایران عصر قاجار [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 142-168]
 • سعدون زاده، جواد ابن مقفع ِشهید. قربانی تفکر شعوبیه ادیب ودانشمند. [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 165-182]
 • سلیم، محمدنبی نگاهی به سفر مظفرالدین شاه به وین و بوداپست [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 77-96]

ش

 • شجاع بهار، حسن واکاوی پیدایش نحله‌های فکری درعصر امام محمدباقر (ع) [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 97-112]
 • شعبانی، رضا نقش و جایگاه برخی از سیاست ‌مداران عصر رضاشاه دربارة مسائل فرهنگی: «محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، تیمورتاش، مخبرالسلطنه (مهدی‌قلی‌خان هدایت) و عیسی صدیق اعلم» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 67-90]
 • شعبانی، رضا جایگاه دین وروحانیت در نظام آموزشی دوره پهلوی اول [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 99-124]

ص

 • صالحی پناهی، میر اسد اله کارآمدی شیوه ها و نهادهای درمانی مدرن و نقش آن در گسترش طب نوین در ایران عصر قاجار [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 142-168]
 • صدقی، ناصر کارآمدی شیوه ها و نهادهای درمانی مدرن و نقش آن در گسترش طب نوین در ایران عصر قاجار [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 142-168]

ع

 • عاروان، کامران وضعیت اجتماعی معلولان در دوران قاجار [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 91-116]
 • عمادی، عبدالرسول تأثیر نظام مالکیت ارضی بر تحولات علمی و فرهنگی دورۀ تیموری [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 113-136]

غ

 • غندی، علی اکبر تحلیلی بر تحول ذائقه ایرانی از قهوه به چای در عصر قاجار [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 117-136]

ف

 • فاضلی، محمدتقی شاه گزینی دردوره ی اشکانیان براساس نظریات ومنابع تاریخی مورخین داخلی وخارجی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 125-142]
 • فیروزی، فاطمه السادات تأثیر نظام مالکیت ارضی بر تحولات علمی و فرهنگی دورۀ تیموری [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 113-136]
 • فروزش، سینا نقش و جایگاه برخی از سیاست ‌مداران عصر رضاشاه دربارة مسائل فرهنگی: «محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، تیمورتاش، مخبرالسلطنه (مهدی‌قلی‌خان هدایت) و عیسی صدیق اعلم» [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 67-90]
 • فولادوند، عبدالرضا بررسی روند چگونگی شکل گیری و گسترش نهاد نوین پست در دوره قاجار و پهلوی اول [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 105-122]

ق

 • قاسمی ترکی، محمدعلی جایگاه هویت ملی در ایران نگاهی به تطور تاریخی، الگوها و سیاست‌های هویت ملی [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 17-44]
 • قهرمانی اصل، ولی اله کارآمدی شیوه ها و نهادهای درمانی مدرن و نقش آن در گسترش طب نوین در ایران عصر قاجار [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 142-168]

ک

 • کامرانی فر، احمد تحلیلی بر تحول ذائقه ایرانی از قهوه به چای در عصر قاجار [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 117-136]
 • کهرازه، یاسر پروژه برندینگ ملت و تصویر سازی ملی؛ پهلوی اول و فرآیند برساخت گرایی و بازسازی تصویر ایران مدرن [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 1-28]

گ

 • گراوند، مجتبی انعکاس جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی در آیینة تاریخ بیهقی [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 65-86]
 • گرجی ازندریانی، علی اکبر خواستِ تعدیل قدرت در کردارِ سیاسیِ نخبگانِ پیشا مشروطه [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 59-78]

م

 • محسنی، زهرا تحلیل نقوش انسانی مرتبط با اسطوره های ایرانی بر روی آثار فلزی ساسانی [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 137-152]
 • میرفتاح، سید علی اصغر تحلیل نقوش انسانی مرتبط با اسطوره های ایرانی بر روی آثار فلزی ساسانی [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 137-152]
 • معینی رودبالی، رضا میزان تأثیر گذاری اندیشۀ لیبرالیستی در شکل‌گیری انقلاب مشروطه [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 45-76]
 • ملکی، محمد ساختارهای سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی ارمنستان در دوران اشکانیان ارمنستان [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 137-164]
 • منصوری، علیرضا تأثیر نظام مالکیت ارضی بر تحولات علمی و فرهنگی دورۀ تیموری [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 113-136]
 • منصوربخت، قباد جایگاه دین وروحانیت در نظام آموزشی دوره پهلوی اول [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 99-124]
 • مهری، فرشید جایگاه دین وروحانیت در نظام آموزشی دوره پهلوی اول [دوره 13، شماره 50، 1397، صفحه 99-124]

ن

 • نجف زاده، آمنه شکوفایی علوم انسانی در روزگار آل بویه [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 1-28]
 • نجفی نژاد، سعید رؤیانگاری در کتاب عالم آرای صفوی [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 123-138]
 • نعمتی لیمائی، امیر شخصیت علمی - ادبی امیر علیشیر نوایی و اثربخشی مکتب ساز او [دوره 13، شماره 52، 1397، صفحه 153-170]

و

 • وردی، حمیدرضا ناوگان دریایی فاطمیان در مدیترانه [دوره 13، شماره 51، 1397، صفحه 149-160]

ی

 • یوسف جمالی، محمد کریم تجزیه و تحلیل کارکرد سیاسی مساله حج در روابط ایران و عثمانی با تکیه بر سال های واپسین صفویان [دوره 13، شماره 49، 1396، صفحه 49-66]