نمایه نویسندگان

آ

 • آتش آب پرور، حسن تبیین و تحلیل جایگاه اعداد مقدس در فرهنگ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانیان(559پ.م-651م.) (نمونه موردی: اعداد سه، هفت، دوازده، چهل و هفتاد دو) [دوره 17، شماره 65، 1400]

ا

 • ابطحی، علیرضا بررسی علل استقرار نیروی متفقین در اصفهان و برخورد آنها با مردم در جنگ جهانی دوم [دوره 17، شماره 65، 1400]
 • احمدی، مهدیه واکاوی تاریخی تحلیلی تأثیر مؤلفه های کالبدی، بر حس تعلق خاطر در مساجد دوره صفوی از دید نمازگزاران (مطالعه‌ موردی‌ مساجد امام‌خمینی(ره)، شیخ‌لطف‌الله، حکیم‌ و آقانور شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 65، 1400]
 • احمدی، وحید واکاوی تاریخی تحلیلی تأثیر مؤلفه های کالبدی، بر حس تعلق خاطر در مساجد دوره صفوی از دید نمازگزاران (مطالعه‌ موردی‌ مساجد امام‌خمینی(ره)، شیخ‌لطف‌الله، حکیم‌ و آقانور شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 65، 1400]
 • اعرابی هاشمی، شکوه السادات تبیین و تحلیل جایگاه اعداد مقدس در فرهنگ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانیان(559پ.م-651م.) (نمونه موردی: اعداد سه، هفت، دوازده، چهل و هفتاد دو) [دوره 17، شماره 65، 1400]
 • اکبرزاده، فریدون پیامدهای اقتصاد نفتی در عصر پهلوی دوم بر ساختار سیاست در جامعه ایران [دوره 17، شماره 65، 1400]
 • امامی خویی، محمدتقی بازتاب تبری در معاهدات میان ایران و عثمانی از صفویه تا قاجار [دوره 17، شماره 65، 1400]

ب

 • باقری، ابوالقاسم بررسی علل استقرار نیروی متفقین در اصفهان و برخورد آنها با مردم در جنگ جهانی دوم [دوره 17، شماره 65، 1400]

ت

 • تقی زاده سیس، حمیده بازتاب تبری در معاهدات میان ایران و عثمانی از صفویه تا قاجار [دوره 17، شماره 65، 1400]

ح

 • حسین زاده، حسین پیامدهای اقتصاد نفتی در عصر پهلوی دوم بر ساختار سیاست در جامعه ایران [دوره 17، شماره 65، 1400]

د

 • دلریش، بشری جایگاه فیل هندی در سپاهیگری عصر غزنوی [دوره 17، شماره 65، 1400]

ر

س

 • سخا، جواد جایگاه فیل هندی در سپاهیگری عصر غزنوی [دوره 17، شماره 65، 1400]
 • سلیم، محمد نبی تاثیر سیاست مذهبی گورکانیان هند بر مهاجرت پزشکان ایرانی [دوره 17، شماره 65، 1400]
 • سنگاری، اسماعیل تبیین و تحلیل جایگاه اعداد مقدس در فرهنگ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانیان(559پ.م-651م.) (نمونه موردی: اعداد سه، هفت، دوازده، چهل و هفتاد دو) [دوره 17، شماره 65، 1400]

ش

ع

 • عبدالخانی، لنا پیامدهای اقتصاد نفتی در عصر پهلوی دوم بر ساختار سیاست در جامعه ایران [دوره 17، شماره 65، 1400]

ف

 • فرکیش، هیرو واکاوی تاریخی تحلیلی تأثیر مؤلفه های کالبدی، بر حس تعلق خاطر در مساجد دوره صفوی از دید نمازگزاران (مطالعه‌ موردی‌ مساجد امام‌خمینی(ره)، شیخ‌لطف‌الله، حکیم‌ و آقانور شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 65، 1400]

ک

 • کلهر، محمد بازتاب تبری در معاهدات میان ایران و عثمانی از صفویه تا قاجار [دوره 17، شماره 65، 1400]

م

 • محقق نیا، حامد پیامدهای اقتصاد نفتی در عصر پهلوی دوم بر ساختار سیاست در جامعه ایران [دوره 17، شماره 65، 1400]
 • میرزا کوچک خوشنویس، احمد واکاوی تاریخی تحلیلی تأثیر مؤلفه های کالبدی، بر حس تعلق خاطر در مساجد دوره صفوی از دید نمازگزاران (مطالعه‌ موردی‌ مساجد امام‌خمینی(ره)، شیخ‌لطف‌الله، حکیم‌ و آقانور شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 65، 1400]
 • مهرآئین، محمد تاثیر سیاست مذهبی گورکانیان هند بر مهاجرت پزشکان ایرانی [دوره 17، شماره 65، 1400]

ن

ی

 • یوسف جمالی، محمد کریم تبیین و تحلیل جایگاه اعداد مقدس در فرهنگ ایران از هخامنشیان تا پایان ساسانیان(559پ.م-651م.) (نمونه موردی: اعداد سه، هفت، دوازده، چهل و هفتاد دو) [دوره 17، شماره 65، 1400]