نمایه نویسندگان

آ

 • آرامجو، علی ورود ایران به بازار جهانی و تاثیر آن بر صنایع دستی کشور در نیمه ی دوم حکومت قاجاریه نمونه موردی: ولایت قاینات [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 1-20]
 • آقاجانی الیزه، هاشم خواستگاه تپوریها تا تشکیل شهربی تبرستان [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-16]

ا

 • ابطحی، دکتر سید علی رضا گذری اجمالی بر عملکرد تقی فداکار عضو اتحادیه کارگری حزب توده در اصفهان (1332-1320ش) [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-27]
 • ابطحی، سیدعلیرضا انواع منسوجات یزد در عصر صفوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-24]
 • احمدی، دکتر نعمت جنگ جهانی دوم و حضورمتفقین در ایران(با تاکید برنقش انگلیس) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-22]
 • اکبری، امیر رافع بن هرثمه آخرین مدعی نیابت طاهریان در خراسان [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 1-18]
 • اکبری، دکتر امیر تاریخ روابط خارجی ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-29]
 • امامی میبدی، دکتر سید منصور انواع منسوجات یزد در عصر صفوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-24]
 • امیری، زهرا جمال الدین ساوجی و تاثیر شخصیت او بر طریقه‌ی قلندریه [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-12]

ب

 • بافنده ایمان دوست، دکتر صادق سیاست اقتصادی دولت فروغی پس از اشغال ایران در شهریور1320 [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-22]
 • باقرزاده، جمشید بررسی اهداف ابن مقفع از ترجمه متون پهلوی به زبان عربی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-26]
 • بریحی نژاد، مریم مقایسه فرهنگ و تمدن بغداد با قرطبه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 1-40]
 • برخورداری، فاطمه بررسی رابطه مسیحیان یمن با دولت مدینة النبی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-24]
 • بیگی، محمد رضا بررسی اهداف ابن مقفع از ترجمه متون پهلوی به زبان عربی [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-26]
 • بهادری، علی مسیحیت و مسیحیان در روزگار نامسلمانی ایلخانان مغول در ایران [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-26]
 • بهنیافر، احمدرضا نقش شیعیان در تحولات سیاسی کشمیر (1288-735 هـ.ق) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-32]
 • بوشاسب گوشه، دکترفیض اله مسیحیت و مسیحیان در روزگار نامسلمانی ایلخانان مغول در ایران [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-26]

ث

 • ثواقب، جهانبخش نگرشی بر سازمان سپاه در عصر شاه عباس اول صفوی [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 1-24]

ج

 • جدیدی، ناصر مقایسه فرهنگ و تمدن بغداد با قرطبه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 1-40]
 • جیران، امین مقاومت شهرهای ماوراءالنهر و خراسان در برابر ایلغار مغول [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-22]
 • جلالی، دکتر رضا تاریخ روابط خارجی ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-29]
 • جلیلیان، قهرمان نقش آل بویه در تعمیق فرهنگ شیعی (مطالعه موردی:آداب و رسوم مذهبی) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-16]
 • جودکی، محمد علی مقاومت شهرهای ماوراءالنهر و خراسان در برابر ایلغار مغول [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-22]

ح

 • حمزوی، یاسر بررسی کتیبه‌ای تاریخی در مسجد جامع یزد و معرفی شاعر سراینده آن [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-12]

خ

 • خسروبیگی، هوشنگ نقش آل بویه در تعمیق فرهنگ شیعی (مطالعه موردی:آداب و رسوم مذهبی) [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-16]

د

 • دلریش، دکتر بشری عوامل تأثیرگذار بر مناسبات سربداران و حکومت‌های محلی همجوار [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-21]

ر

 • رضانژاد، حسین عوامل تأثیرگذار بر مناسبات سربداران و حکومت‌های محلی همجوار [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-21]

س

 • ساسانپور، شهرزاد منابع تاریخ نگاری ایران دردوران تیموریان [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-30]
 • سپهری راد، امید ورود ایران به بازار جهانی و تاثیر آن بر صنایع دستی کشور در نیمه ی دوم حکومت قاجاریه نمونه موردی: ولایت قاینات [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 1-20]
 • سید، دکترمحمود سیر تاریخی موسیقی ایران از عهد باستان تا ظهورصفوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-26]
 • سلحشور، فاطمه بررسی کتیبه‌ای تاریخی در مسجد جامع یزد و معرفی شاعر سراینده آن [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-12]

ص

 • صادقی، دکتر حسین برآورد درآمدهای مالیاتی دولت ساسانی (بر اساس مدارک باستان‌شناسی و منابع تاریخی) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-23]
 • صادقی، یونس جنگ جهانی دوم و حضورمتفقین در ایران(با تاکید برنقش انگلیس) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-22]
 • صالحی حاجی آبادی، ابراهیم تسمیة من قتل مع الحسین در ترازوی نقد [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-28]
 • صفاکیش کاشانی، دکترحمیدرضا سیر تاریخی موسیقی ایران از عهد باستان تا ظهورصفوی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-26]
 • صلاح، دکتر مهدی بررسی رابطه مسیحیان یمن با دولت مدینة النبی [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-24]

ع

 • عرب، دکتر حسنعلی برآورد درآمدهای مالیاتی دولت ساسانی (بر اساس مدارک باستان‌شناسی و منابع تاریخی) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-23]
 • عمرانی، داود بررسی بازتاب عملکرد دکتر محمد مصدق در تحولات سیاسی مصر در دهه‌ی 1950م [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-25]

غ

ف

 • فاضلی، محمدتقی تحلیل شخصیت مزدک و نهضت مزدکیه [دوره 8، شماره 29، 1391، صفحه 1-20]
 • فرخی، علی بررسی میل، مناره‌های خراسان (با تکیه بر نقش سازه‌ای و محتوای کتیبه‌های آن‌ها) [دوره 8، شماره 32، 1392، صفحه 1-26]
 • فیضی، پریسا تبیین تاریخی و کلامی مکتب معتزله بصره و بغداد [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-19]

ک

 • کشتی آرا، کیمیا گذری اجمالی بر عملکرد تقی فداکار عضو اتحادیه کارگری حزب توده در اصفهان (1332-1320ش) [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-27]

گ

 • گوهری راد، احسان واکاوی وضعیت تجارت و دادو ستد دراسترآباد دوره قاجار [دوره 8، شماره 30، 1392، صفحه 1-28]

م

ن

 • نائبیان، دکتر جلیل بررسی بازتاب عملکرد دکتر محمد مصدق در تحولات سیاسی مصر در دهه‌ی 1950م [دوره 8، شماره 31، 1392، صفحه 1-25]

ی