نقش خاندان برمکی و فضل بن ربیع در رونق هنر موسیقی دوره عباسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران،

2 دانشجوی مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

4 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ایران.

چکیده

گرایش به انواع هنرها در میان خلفای عباسی ، وزرا و طبقات مختلف جامعه با کم شدن واتمام فتوحات و بهبود قدرت و ثروت جامعه اسلامی، افزایش‌یافت. خاندان برمکیان با تکیه‌بر میراث فرهنگی و تمدنی خویش سهم عمده‌ای در رشد و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی داشتند. این مطالعه به‌صورت توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کهن تاریخی، نقش خاندان برمکی و فضل بن ربیع را در هنر موسیقی موردبررسی، تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان داد که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پیشرفت هنر موسیقی در عصر عباسی وجود وزرایی چون خاندان برمکیان و فضل بن ربیع در دربار است برمکیان به پشتوانۀ فرهنگ و تمدن غنی خود تلاش چشمگیری در حمایت از موسیقیدانان داشتند. آنان از نظر اقتصادی و معنوی از هنرمندانی چون ابراهیم موصلی و شاگردانش ، همینطوراز کنیزان موسیقیدان و خواننده حمایت میکردند و موجب خلق آثار موسیقیایی ، اختراع و معرفی چندین مقام جدید و کتابهایی در زمینه موسیقی گردیدند.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها