نقش خاندان برمکی و فضل بن ربیع در رونق هنر موسیقی دوره عباسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحدمشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی، مشهد، ایران(نویسنده مسئول)ta_azim@yahoo.com

3 استادیار (مدعو) گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده

گرایش به انواع هنرها در میان خلفای عباسی ، وزرا و طبقات مختلف جامعه با کم شدن واتمام فتوحات و بهبود قدرت و ثروت جامعه اسلامی، افزایش‌یافت. خاندان برمکیان با تکیه‌بر میراث فرهنگی و تمدنی خویش سهم عمده‌ای در رشد و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی داشتند. این مطالعه به‌صورت توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کهن تاریخی، نقش خاندان برمکی و فضل بن ربیع را در هنر موسیقی موردبررسی، تجزیه‌وتحلیل قرار می‌دهد. نتایج به دست آمده نشان داد که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در پیشرفت هنر موسیقی در عصر عباسی وجود وزرایی چون خاندان برمکیان و فضل بن ربیع در دربار است برمکیان به پشتوانۀ فرهنگ و تمدن غنی خود تلاش چشمگیری در حمایت از موسیقیدانان داشتند. آنان از نظر اقتصادی و معنوی از هنرمندانی چون ابراهیم موصلی و شاگردانش ، همینطوراز کنیزان موسیقیدان و خواننده حمایت میکردند و موجب خلق آثار موسیقیایی ، اختراع و معرفی چندین مقام جدید و کتابهایی در زمینه موسیقی گردیدند.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها