بررسی تاریخی ترور با تاکید بر آراء امام خمینی (ره)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران Hoseinihamid2@ gmail.com

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران a.h.ehteshami.47@gmail.com

چکیده

ترور از جمله مفاهیم با اهمیت در دنیای امروز است. آنچه اهمیت ترور را بیش از پیش برجسته ساخته، این است که قدرت‌های بزرگ از این امر، برای دستیابی به منافع ملی و همچنین سرکوب کردن مبارزات حق طلبانه و بد نام نمودن اسلام استفاده می کند. تاکتیک ابرقدرت‌ها در براندازی فرد یا نظام، استفاده از خشونت و ترور در راستای حذف مهره‌های مهم است. با توجه به اینکه امام خمینی (ره) بنیانگذار نظام و انقلابی اسلامی است، پرسش این است که دیدگاه امام خمینی (ره) به‌عنوان شاخص‌ترین فرد، در موضوع ترور چیست؟ این پژوهش در صدد است با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه‌های امام خمینی (ره) در موضوع ترور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و از آنجایی که انقلاب ایران به رهبری امام خمینی (ره) شالوده و مبنایی اسلامی دارد، به مقوله ترور در منابع اسلامی یعنی آیات و روایات در زمینه ترور نیز پرداخته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دیدگاه امام خمینی (ره) پیرامون ترور تنزدیک به مفهوم اصطلاحی این واژه است که به معنای قتل هدفمند اشخاص و یا گروه‌هایی است که برای یک نظام، کارآمدی بسیاری دارند. امام خمینی (ره) با رویکردی انتقادگرایانه به مقوله ترور نگریسته است و از دیدگاه ایشان، آموزه‌های دینی و همچنین فطرت انسانی مخالف اعمال خشونت و ترور نسبت به افراد است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها