ریخت شناسی شورش های شهری در عصر مظفری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ . واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

3 استادیار گروه تاریخ ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

در دوران مظفرالدین شاه (132۴-1313 هـ. ق)، شورش‌های شهری وسیعی شکل گرفت. استبداد حاکمان محلی، درگیری‌های مذهبی و کمبود و گرانی مواد غذایی به ویژه نان، از مهم‌ترین علل وقوع این شورش‌ها بود. ریخت‌شناسی شورش‌های شهری در عصر مظفری به منظور درک و تحلیل عمیق‌تر اوضاع اجتماعی قبل از مشروطه، موضوع اصلی این مقاله است که کوشش می‌شود به روش تاریخی، با شیوه توصیفی_تحلیلی و با استناد به منابع و مآخذ موجود بررسی شود. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش‌ها است که چه عواملی باعث وقوع شورش‌های شهری در این دوره بود. گروه ها و اقشار اجتماعی شرکت کننده در آن چه کسانی بودند و این شورش ها چه تأثیراتی داشت. به نظر می‌رسد عواملی همچون ناکارآمدی حکومت قاجار، ظلم و ستم درباریان و حکام محلی، افزایش جمعیت شهرها، تورم قیمت‌ها و کاهش ارزش داخلی و خارجی واحد پول، منجر به نارضایتی عمومی گردیده است. این نارضایتی‌ها سبب وقوع شورش‌هایی گردید که پیش‌درآمد انقلاب مشروطه است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها