واکاوی تاثیر فتوت و ملامتیه بر اقتصاد نیشابور قرن سوم و چهارم هجری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ وتمدن ملل اسلامی واحدمشهد ،دانشگاه آزاداسلامی ،مشهد،ایران

2 دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد،ایران .نویسنده مسئولtarikh_2003@yahoo.com

3 دانشیار گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی واحد مشهد، دانشگاه آزاداسلامی ،مشهد،ایران

4 استادمدعو گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ایران.

چکیده

چکیده :ملامتیان فرقه ای مذهبی بودندکه براساس مکتب تصوف درنیشابور و درعصرحکومت سامانی، مقارن باقرن سوم هجری درسرزمین خراسان ظهورکردند. اساس تفکرآنان به واسطه ی پیوندی که با آیین فتوت داشتند براساس تشویق به کسب و کار حلال و تاکید بر رونق امور اقتصادی و بازار در مقابل عزلت گزینی و خرقه پوشی سایر صوفیان و فرقه های مذهبی زهاد هم عصر و پیش از خود بود.اگر جریان کلی تصوف را دنیاگریزی وبه نوعی کاهلی و دوری ازکسب وکار جدی ورونق اقتصادی بدانیم ، می توان گفت که با ظهور ملامتیه در نیشابور زمینه های مناسبی برای رشد اقتصاد و تجارت در سرزمین خراسان مهیا گردید، بر این اساس هدف اصلی این مقاله واکاوی در تاملات فتیان و متصوفه و آمیخته شدن این دو جریان در نحله ی صوفیانه ی ملامتیه و تاثیر مثبت آنان بر بازار و اقتصاد آن دوره می باشد، روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها