شکل‌گیر‌ی سُنت حافظه جمعی در دوره پهلوی اول(نشریات ایرانشهر و آینده)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه فردوسی،نویسنده مسئول(ho.mansoorimotlagh@mail.um.ac.ir).

2 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی

چکیده

این پژوهش با تاکیدبر درک تاریخ­نگاری ملی و با استفاده از الگوی نظری هالبواکس به مطالعه چرایی و چگونگی تقویت و برجسته­سازی حافظه جمعی ایرانیانِعصر پهلوی اول توسط نشریات آن دوران_ با تاکید بر نشریه آینده و ایرانشهر_ پرداخته است. برخلاف تاریخ نگاری سنتی که ضرورتی برای تقویت و برجسته سازی حافظه جمعی وجود ندارد،در تاریخ نگاری مبتنی بر هویت ملیتقویت و برجسته سازی حافظه جمعی اولویت پیدا می­کند و مردم­گرایی یکی از شاخصه­های اصلی آن محسوب می­شود. برجسته­سازی به معنی یادآوری، دست کاری گذشته، نگاهی اینهمانی به تاریخ گسسته، تفسیرآن برای نظام هویتی، پیوند زنی آن با تحولات حاضر و استفاده از آن برای ناسیونالیسم­سازی می باشد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد نشریات مذکور با نوعی تاریخ­نگاری ملی عامه­پسند به برجسته­سازی کانون­هایی ازگذشته،تقویت سنت­های مشترک از ایرانی بودن برای همه و نقد تاریخ­نویسی سنتی در پی ایجاد هویتی جدید برای عصرِ دولت­-ملتبودند. روش پژوهش تاریخی و از نوع توصیفی تحلیلیاست که بر پایه اسناد آرشیوی صورت گرفته است.
 

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها