بازشناسی جغرافیای تاریخی و تقسیمات اداری نایین در قرون اولیۀ اسلامی (از منظر مدارکِ تاریخی و شواهد باستان‌شناختی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

بررسی پیشینۀ تاریخی سرزمین‌های ایرانی در دورۀ باستان، به‌روشن‌بودن زمینۀ جغرافیایی آن‌ها بسیار وابسته است. هدف از پژوهش، این است که با مطالعۀ منابع مکتوب برجای مانده ازجمله نوشته‌های مورخان و جغرافی‌دانان اوایل دوره اسلامی، بتوان تا حدامکان تصویرکلی ازجایگاه نظام اداری نایین به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اداری خود ترسیم کرد بنابراین سوالاتی که در اینجا مطرح می‌شود 1. سابقۀ حضور انسانی در پهنۀ فرهنگی نایین به چه دورانی بازمی‌گردد؟ 2. به لحاظ تقسیمات اداری منطقۀ نایین در دوران ساسانی و به دنبال آن باروی کارآمدن اسلام جزءکدام یک ازکوره‌های ساسانی محسوب می‌گردید؟ روش اتخاذ شده، تلفیقی از روش‌های تاریخی و حوزۀ جغرافیای تاریخی است. نتایج‌ پژوهش نشان داد که قدیمی‌ترین شواهدحضورانسانی در منطقه به دوران پیش‌‌ازتاریخ بازمی‌گردد و از سرنوشت منطقۀ تا قبل ازدورۀ ساسانی اطلاعی دردست نداریم و کاوش‌ها و بررسی‌های باستان‌شناسی می‌تواند روشن‌کنندۀ وضعیت این منطقه باشد بابرآمدن اسلام نایین جزء کورۀ اصطخر از بزرگترین کوره‌های پنج-گانه فارس به‌حساب ‌آمد.

کلیدواژه‌ها