بررسی تاریخی پیرامون سید جلال الدین اشرف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ایرانشناسی، گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران. arash.a.gazaroud@gmail.com (نویسنده مسئول)

چکیده

چکیده
خطه گیلان از دیرباز پناهگاه خاندان پیامبر(ع)، سادات و علویان بوده است. سادات و علویان، بنا به دلایل تاریخی خطه گیلان را برای استمرار مبارزه با دستگاه خلافت به عنوان ملجا و پناهگاه خود و آشنایی مردمان این خطه با خاندان پیامبر و تشیع برگزیدند. از همین رو، در بین استانهای ایران، سرزمین گیلان از نظر برخورداری از آرامگاه های منسوب به خاندان اهل بیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. یکی از مزارهای منسوب به ایشان، مزار سیدجلال الدین اشرف می باشد که در برخی متون معاصر، فرزند امام موسی کاظم(ع) و در برخی دیگر، از امامان زیدی مذهب دانسته شده است. این نوشتار با روش مقایسه تطبیقی به بررسی گزارش های معاصر، و واکاوی متون تاریخی و مطالعات میدانی پیرامون مزار سیدجلال الدین اشرف می پردازد. به نظر می رسد که این آرامگاه به دلایل تاریخی می تواند متعلق به جلال الدین هزاراسپی یا جلال الدین حسن نومسلمان باشد.

کلیدواژه‌ها