نقش اتحادیه های کارگری در مدیریت جامعه کارگری و تاثیرآن درانقلاب اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. nikirazazzadeh@mshdiau.ac.ir

2 گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
کارگران ایرانی که همیشه مدافع آزادی و استقلال بودند تا سالها قبل از انقلاب اکتبر روسیه مورد آزار شاهان قاجار بود ند. پس از پیروزی انقلاب مشروطه با شکل گیری اتحادیه های کارگری و مورد توجه قرار گرفتن عصر پهلوی، باعث شد آنان در شرایط بهتری قرار بگیرند. در ابتدای موج صنعتی شدن ایران با توجه به نیاز بیشتر به نیروی کار، دست مزد کارگران افزایش یافت و همچنین حکومت با افزایش درآمد برنامه های بسیاری برای این قشر داشت.رژیم پهلوی به پشتوانه درآمد نفت در جهت تطمیع کارگران، امکانات و برنامه های بسیاری را درنظرگرفته بود از جمله سهیم کردن کارگران در سود کارخانه ها، گسترش مالکیت تولیدی،پرداخت وام،تهیه مسکن و افزایش بیمه های بهداشتی اشاره کرد. ورود کارگران به انقلاب اسلامی ایران به رغم اعطای برخی امتیازهای اقتصادی و رفاهی رژیم حاکم، از مهمترین مقولات است زیرا نشان دهنده شکست سیاست های شاه برای به دست آوردن حمایت کارگران می باشد. بدین شکل ورود کارگران به همراه اتحادیه های صنفی آنان به جریان انقلاب بالاخص با راه اندازی موج اعتصابات نقش پر رنگ آنان را در حرکت انقلاب نشان میدهد .
کلید واژه : اتحادیه های کارگری ، انقلاب اسلامی ، کارگران ، اعتصابات

کلیدواژه‌ها