تأثیر نظام مالکیت ارضی بر تحولات علمی و فرهنگی دورۀ تیموری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و بنیاد ایرانشناسی

2 پژوهشگر / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3 دانشیار / پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

چکیده:
تأثیر نظام مالکیت ارضی بر تحولات علمی و فرهنگی دورۀ تیموری
شکوفایی علمی و فرهنگی دورۀ تیموری که گاهی از آن با عنوان رنسانس تیموری یاد می‌ شود ، نیازمند حمایت‌ های اقتصادی بود ، و نمی‌ توان آن را تنها بر اساس علایق فردی برخی از سلاطین تیموری به علم و دانش تبیین کرد . در مقالۀ حاضر با رویکرد تاریخ‌ نگارانۀ عقلانیت نقاد توضیح می‌ دهیم که نظام اقتصادی و مالیاتی و زمین‌ داری دورۀ تیموری ، که نمونۀ شاخص آن با نام سیورغال شناخته می‌شود ، گرچه از طرف حکومت مرکزی متناسب با زیست‌ بوم سیاسی و اجتماعی آن دوره و در راستای اهداف اقتصادی و سیاسی حکام اعمال شد ، ولی تبعات پیش‌بینی نشده‌ ای داشت که یکی از آن‌ها ایجاد زمینۀ مناسبی برای حمایت از نهادهای علمی و فرهنگی آن دوره بود.
کلمات کلیدی : علم دورۀ تیموری ، سیورغال ، اقتصاد دورۀ تیموری، عقلانیت نقاد،

کلیدواژه‌ها