انعکاس جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی در آیینة تاریخ بیهقی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ایرانشناسی(گرایش تاریخ) از دانشگاه شهید بهشتی تهران. دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه پیام نور و آزاد. rostami.rasol90@yahoo.com

2 دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه لرستان. دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه پیام نور و آزاد. farhad.parvaneh@yahoo.com (نویسنده مسئول)

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان Garavand.m@lu.ac.ir

چکیده

یکی‌از مظاهرتمدن، نزد هر ملتی جشن‌هاست که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم یک جامعه دارند. ابوالفضل بیهقی دبیر رسایل دربار غزنوی ازجمله نویسندگانی است که به‌طور غیرمستقیم در اثر گران سنگ خود (تاریخ بیهقی) به جشن‌های عصر خویش پرداخته است.مسئلة اصلی پژوهش پاسخ به این سؤال است: جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی در تاریخ بیهقی چگونه انعکاس یافته است ؟پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن انعکاس جشن‌های ملّی و مذهبی دوره غزنویان، در کتاب تاریخ بیهقی انجام شده است. به این منظور با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به مطالعه دقیق تاریخ بیهقی پرداخته و تمامی مفاهیم و واژه هایی که در زمینه جشن‌های ملّی و مذهبی بار معنایی داشته اند، استخراج و تفسیر شده است.بر اساس یافته‌های پژوهش، بیهقی در اثر معروف خود، به خوبی توانسته است، بازتاب جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی را به تصویر بکشد.

بازتاب جشن‌های ملّی و مذهبی عصر غزنوی را به تصویر بکشد.

کلیدواژه‌ها