بررسی آداب و عادات غذایی مغولان (خوردنی‌ها و نوشیدنی ها)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

غذا معانی گوناگونی در زندگی انسان دارد. غذاهای ملی و بومی اقوام و ملل مختلف حیات زیستی و فرهنگی آنان را به نمایش می‌گذارد. ترجیح طعم، ذائقه، شیوه تدارک و ابزار به کار رفته، آداب و رسوم و آیینهای تهیه غذا، پیچیدگی‌های خاصی را در بستر فرهنگ نشان می‌دهد. که بازگو کننده شیوه اندیشه و سنن فرهنگی و اجتماعی آن ملت‌ها ست. هدف این مطالعه بررسی غذا و نحوه تهیه آن در میان قوم مغول است و برای تحقّق آن، روش پژوهش توصیفی تحلیلی بکار رفته است. نتایج به دست آمده، نشان می‌دهد که تنوع قابل ملاحظه ای در مؤلفه‌های غذایی بومی، منابع غذایی و آیینهای تغذیه ای قوم مغول وجود داشته و منبع مهمی برای پایداری و انسجام اجتماع مغول بوده است. خوراک اصلی آنان در سازگاری با محیط و با توجه به رونق دامداری، گوشت و لبنیات بود و در نوشیدنی ها، شیر خصوصا به صورت  تخمیر شده، مورد اقبال بوده است. مغولان از خوردن غذاهای سنگین پرهیز می‌کردند. مهمان نواز و در برابر گرسنگی متحمل بودند. البته عادات غذایی بر خلقیات مغولان نیز تاثیر داشته است. پس از ورود به ایران، از عادات غذایی ایرانیان تاثیر پذیرفتند و به خوردنی هایی غیر از گوشت و لبنیات رو آوردند.
 

کلیدواژه‌ها